ชื่อเสียง เกียรติยศและความภูมิใจของโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมและผู้ปกครอง
ที่นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2551
ที่ ชื่อ-สกุล คณะ สถาบัน #REF!
1 นางสาวพรไพลิน ไทยตรง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 18
      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2
2 นายกันตภพ ศิวเวทพิกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3
      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4
3 นายระวิน หาญมนตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 5
      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 6
4 นางสาวสโรชา ทรัพย์ขำ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 7
      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 8
      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 9
5 นายศิรศักดิ์ ธนาธรอธิวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 10
6 นางสาวศุธัญญา สอาดบุญเรือง คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร 11
7 นายศวิษฐ์ ทนงกิจ คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12
      คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 13
      หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 14
8 นางสาวภัทฏาภรณ์ แก้วทอง คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 15
      คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16
9 นางสาวกรกต ปล้องทอง คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 17
      คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 18
10 นายเฉลิมฉัตร สุนทระศานติก คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 19
      คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20
11 นางสาวศศิวิมล รักหาญ คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 21
      หลักสูตรเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 22
12 นางสาววิชชุตา เนียมสนิท คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 23
      หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 24
13 นางสาวพิชญ์ชาภา น้อยคงดี คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 25
14 นางสาวสุดารัตน์ หัสมินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 27
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 28 119
15 นางสาวสุรีย์พร อาระยะ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 29 120
16 นางสาวปรางวลัย พฤกษโชค หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 30
17 นางสาวพรนิต เจริญสุข หลักสูตรเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 31
18 นางสาวชุตินันท์ ไชโย หลักสูตรเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 32
19 นางสาวกตัญชลี รัตนเรืองวิโรจน์ หลักสูตรเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 33
      สาขาสารธารสุขศาสตร์   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 34
20 นายปิยะนัฐ ไทยปิยะ หลักสูตรเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 35
      คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 36
21 นางสาวธัญพร คงเนียม หลักสูตรเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 37
ที่ ชื่อ-สกุล คณะ สถาบัน #REF!
22 นางสาวนาตยา อยู่สุข หลักสูตรเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 38
23 นางสาวทัชชา สุขสวัสดิ์ หลักสูตรเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 39
24 นายรัฐกร แก้วอ่วม หลักสูตรเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 40
25 นางสาวกฤษณา ศรีละโพธิ์ หลักสูตรเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 41
      หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 42
26 นางสาวตันติมา เมฆโพธิ์ หลักสูตรเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 43
27 นายวิทวัส ปรีชาจารย์ หลักสูตรเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 44
28 นางสาวนาตยา พรมสง่า หลักสูตรเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 45
      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 46
29 นางสาววนิดา หงษ์เวียงจันทร์ หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 47
30 นางสาวขนิษฐา กุณแก้ว หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 48
31 นายณัฐภาส พูลแย้ม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 49
      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50
      คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
32 นางสาวพรรณทิพา พุทธรักษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 52
      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 53
33 นายธนรัตน์ วรรณโชดก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 54
      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 55
34 นายอติเทพ ไชยสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 56
      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 57
      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 58 157
35 นายเจิดศักดา วีระวัฒนวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 59
      คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 60
36 นายณัฐพจน์ พระฉาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 61
      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 62
      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 63 190
37 นางสาวพึงใจ สังข์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ (กายภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล 64 160
38 นายอรรถพล พิมสาร คณะวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 65 189
      คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 66
      คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 67
      คณะวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
      คณะวิศวกรรม (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 69 215
      คณะวิศวกรรม (แมคคาทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 70 212
39 นายวรวิทย์ ชูประสิทธิ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 71 159
40 นางสาวทิพย์สุคนธ์ คำงาม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 72
      คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 73
41 นายวิจักขณ์ มะมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 74
      คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 75
ที่ ชื่อ-สกุล คณะ สถาบัน #REF!
42 นายศุภกร ป่ายปาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 76
      คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 77
43 นางสาวทัศนีย์ เพชรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 78
      สาขาสารธารสุขศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 79
44 นายเกื้อพงศ์ ชมภู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 80
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 81
45 นางสาวสุวิดา ชื่นอมรกุลชัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 82
46 นายกิตติศักดิ์ ดีอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 83
47 นางสาวกมลชนก บัวนวล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 84
48 นายหรรษา กุลนานันท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 85
49 นายฤกษ์ชัย แสงตาล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 86
      คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 87
50 นางสาวรุ่งรัชนี ขอกรดสำโรง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 88
51 นางสาวอัจฉริยา อนันทปัญญสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 89
52 นายกิตติศักดิ์ สรรกิต์กุลธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 90
53 นางสาวเทพอักษร สว่างดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 91
54 นางสาวกมลวรรณ วิเศษจุมพล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 92
55 นายสุริโย ม่วงจีน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 93
56 นายกิตติคุณ นุผัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 94
57 นายธนพล เขียวพุ่มพวง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 95
58 นายดิลก เพชรพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 96
59 นายวรานันท์ ยศปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 97
60 นางสาวธัญลักษณ์ สิงหเดช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 98
61 นางสาวชาลินี เพ็ชรคง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99
62 นางสาวขวัญชนก ด้วงทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 100
63 นางสาวนันทวัน วงษ์เงิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 101
64 นางสาวแคทรียา จันทรคณา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 102
65 นางสาวนฤมล ผิวเพชร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 103
66 นายสมยศ เจริญสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 104
67 นายณัฐภัทร ชอบใจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 105
68 นางสาววลิตา โพธิ์เจริญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 106
69 นางสาวธีรญาณ์ภา บัวดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 107
70 นายจักรพัฒน์ เด่นประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 108
71 นางสาวสุนิตยา สุวรรณนุช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 109
72 นายภูวดล น่วมด้วง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 110
73 นางสาวรัตนาวดี สงวนทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 111
74 นางสาวมินตรา ชมพู่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 112
75 นายปิยวัฒน์ จันทรเดช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 113
ที่ ชื่อ-สกุล คณะ สถาบัน #REF!
76 นายธิติวัฒน์ ศรีบุตรา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 114
77 นายกิตติศักดิ์ เกตุพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) 115 221
      คณะครุศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) 116
      หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 117
78 นายธีระ จันทร์ท่าฬ่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 118
      คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 119
79 นายเศรษฐสิริ ธรรมกวินวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 120
      คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 121
80 นางสาวแสงดาว แตงอ่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) 122
81 นางสาวจันทร์ทร อ่อนสำอางค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) 123
82 นายวรพล บุตรวงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) 124
83 นายณฐกร อ่อนแสง คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 125
84 นายปิติวัส ผ่องสมบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 126
      คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 127
85 นายปฐมพงษ์ โพธินำแสง คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 128
      คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 129
86 นายอานนท์ ทองอินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 130
      สาชาสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยบูรพา 131
87 นายฐานพัฒน์ อาตวงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 132
      คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 133
88 นางสาวนิธิญา บุญสว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 134
89 นายพีรพล เพ็ชรอำไพ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 135
90 นายธันวา บัวยิ้ม คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 136
91 นางสาวสิริกัลยา เข็มม่วง คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 137
92 นายชานนท์ เชื้อศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 138
93 นางสาวกนกวรรณ รุ่งอินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 139
94 นายพงพันธ์ กาญจนอุดม คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 140
95 นายวีรยุทธ  สุขเปีย คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 141
96 นายธีรพงษ์ สิงหะ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 142
97 นายไพศาล มิลามัย คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 143
98 นายกัมปนาท รัตนเรืองวิโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 144
99 นายมรุตพงษ์ หลิมศิริวงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 145
100 นายชัยวัฒน์ พิลึก คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 146
101 นายทักษ์ดนัย เขียวเขิน คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 147
102 นายอิทธิ ตาบทิพย์วัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 148
103 นายศรัณย์ดล เอี่ยมต่อม คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 149
104 นายวรุพงษ์ ผึ่งเย็น คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 150
105 นายประวิทย์ อุชุโกศลการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 151
ที่ ชื่อ-สกุล คณะ สถาบัน #REF!
106 นางสาวมนัสวี เลี่ยมสกุล หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 152
107 นางสาววราภรณ์ วามะสุรีย์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 153
108 นางสาววราภรณ์ อุทัยวัฒนานนท์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 154
109 นายณภัทร เดชมัด หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 155
110 นางสาวณัฐชนา ศรีวิทยา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 156
      คณะรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 157
111 นางสาวกฤษสิริ อารีรักษ์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 158
112 นางสาวกิติมา ปานเขาย้อย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 159
113 นางสาวน้ำฝน แก้วแกมแข หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 160
114 นางสาวภัทรา หวั่นแสง หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 161
115 นางสาวจิตรลดา จิราพงษ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 162
116 นายกฤษดา ดำงาม หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 163
117 นางสาวสุภัทรา โนนุช หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 164
118 นางสาวจุฬาลักษณ์ ไกยสวน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 165
119 นายสุรเชษฐ์ จุลเอียด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 166
120 นางสาวพลอยชมภู เอกไพศาลกุล หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 167
      คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 168
      คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 169
121 นางสาวนิรมลรัตน์ ร่มสุข หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 170
122 นางสาวนสุภา พงษ์จีน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 171
123 นางสาวฉัตรสุดา รัตนใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 172
124 นางสาวชลิดา ยังเพ็ง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 173
125 นายณัฐพล ประสพสิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 174
126 นายภานุ สงวนทรัพย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 175
127 นางสาวดวงกมล นิลพงษ์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 176
128 นายวรวัฒน์ ขันทะ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 177
129 นางสาวพรฐิมา แก้วทอง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 178
130 นางสาวเพ็ญสุดา สุวรรณไพบูลย์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 179
131 นางสาวกนกวรรณ ศรีสุริยะธาดา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 180
      หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 181
132 นางสาวภัณฑิรา เกียรติพงษ์พันธ์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ 182
133 นายคณาวัชร์ ประเสริฐชัย หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 183
134 นายธีรพัฒน เสงี่ยมกลาง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 184
135 นายพิษณุ เฟื่องรุ้ง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 185
136 นางสาวศศิธร สุขประเสริฐ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 186
137 นางสาวเพ็ญนภา จินดามัง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 187
138 นายกมล กระดังงา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 188
139 นางสาวทิพากร บุนนาค หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 189
ที่ ชื่อ-สกุล คณะ สถาบัน #REF!
140 นายปรัชญา กรสุวรรณ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 190
141 นางสาวกัณญาภรณ์ สงวนทรัพย์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 191
142 นายณัฐวุฒิ พิพัฒนกุล หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 192
143 นางสาวพัชราภรณ์ เทียนลำ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 193
144 นางสาววิจิตรา วิวัฒน์ธนาฒย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 194
145 นางสาวธนิตา วูวงศ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 195
146 นางสาวมัณฑนา แดงสุข หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 196
147 นางสาวสมใจ ภู่ห้อย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 197
148 นางสาวจินตนา แสงกระจ่าง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 198
149 นางสาวภาวิณี หงษ์เผือก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 199
150 นางสาวศศิวิมล คงเถื่อน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 200
151 นางสาววราภรณ์ สีเหลืองอ่อน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 201
152 นายวรพจน์ ทับทัน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 202
153 นางสาววิภารัตน์ ชัยชนะ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 203
154 นางสาวนิตยา ทองทับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 204
155 นางสาวทิพพาพร ศรีบุรินทร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 205
156 นายคมสันต์ ใบปกทอง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 206
157 นางสาวธีมาพร นุ่มโฉม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 207
158 นางสาวสุริยกานต์ เรืองปัญญา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 208
159 นางสาวพิรุณรักษ์ ผะอบเหล็ก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 209
160 นางสาวปิยพรรณ ภักดี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 210
161 นางสาวณัฐวรา โสระฐี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 211
162 นางสาวจุฑามาศ เพียรธัญกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 212
163 นางสาวสุรัตน์วดี พิทักษ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 213
164 นายนพดล พันธุ์หลง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 214
      สาขาการออกกำลังกายและกีฬาศึกษา   มหาวิทยาลัยบูรพา 215
165 นางสาวนราภรณ์ วิชิตรัตนะ สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 216
166 นายณัฐพีย์ สระทองออ สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 217
167 นางสาวณัฐา ฉัตรแก้ว สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 218
168 นางสาวพรรษา อ้นกลาง สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 219
169 นางสาวนิศารัตน์ บุญคุ้ม สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 220
170 นายนุวัฒน์ เฮาประโคน คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพายัพ 221
171 นางสาวปริญญา ขุนทอง คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 222
172 นายพีรพงษ์ เชื้อสะอาด สาขาดุริยางค์ศาสตร์สากล   มหาวิทยาลัยนเรศวร 223
173 นายเฉลิมศักดิ์ หาญมนตรี สาขาดุริยางค์ศาสตร์สากล   มหาวิทยาลัยนเรศวร 224
174 นายสุรศักดิ์ ไกรสอน สาขาดุริยางค์ศาสตร์สากล   มหาวิทยาลัยนเรศวร 225
175 นางสาวจันทร์กะพ้อ ภู่ไพโรจน์ สาขาดุริยางค์ศาสตร์สากล   มหาวิทยาลัยศิลปากร 226
176 นางสาวหทัยชนก ศิริเจริญ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 227
ที่ ชื่อ-สกุล คณะ สถาบัน #REF!
177 นางสาวลลิตา มีระกูล สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 228
178 นายอภิรักษ์ อาภาศิริผล นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 229
179 นางสาวอณัฐศยา อักษร นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 230
180 นางสาววศินี นามมา การแพทย์แผนไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 231
181 นางสาวปภาวรินทร์ พุกเนียม การแพทย์แผนไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 232
182 นายจักรพันธุ์ มนเดช คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 234
183 นายณัฐภูมิ พระฉาย สาชาสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 235
184 นางสาวจิตติมา ศิริวัฒนากุล หลักสูตรสถาปัตยากรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 236
185 นางสาวพัชรา ปัทมะเสวี คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 237
186 นางสาววิกาญดา พร้อมแย้ม คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการออกแบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 238
187 นางสาวนฤมล เร่ในไพร คณะบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 239
         
รวมทั้งสิ้น   187      คน    237      ที่นั่ง 
ข้อมูล  ณ วันที่  18  มกราคม  2551