1
เข้าสู่ประชาสัมพันธ์วิชาการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
    1
2
เข้าสู่ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนและวัดผลโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
    1
3
เข้าสู่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม