Wednesday, 02 September 2015

เกี่ยวกับข้าราชการ

เกี่ยวกับ iPASSPORT

แนะนำเว็บไซต์


 

IP Address ของคุณ

IP ของคุณ :
54.144.124.152

โดเมน :
amazonaws.com

จำนวนผู้ออนไลน์

 .:: โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ::. ประเภท Online
 ผู้เยี่ยมชม ( 1 ) ผู้เยี่ยมชม 1
  MOP by mambotoys.com

สถิติผู้เยี่ยมชม


เริ่มตั้งแต่ 28/01/2551
วิชาการ
articles.jpg
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การแต่งบทร้อยกรอง ประเภทโคลงสื่สุภาพ ม.4 นางสาวสมบูรณ์ ปัญญาอินทร์ 3001
การพัฒนาชุดแบบฝึก Reading Skill Improvement สำหรับฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ม.3 นางนุกูล บุญโห้ 2858
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์ใบตองฯ ม.2 นางสมรศรี กาหา 7169
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นฯ ม.1 นางสุภาพร คลังเพชร 6844
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้น ม.2 นางจิรัฏฐ์ รุ่งเรืองศรี 7004
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ฯ ม.5 นางสาวบุปผา สันตวา 5211
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิตโดยใช้โปรแกรมฯ ม.2 นางอุไรวรรณ พิพัฒนกุล 10369
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติโดยใช้ชุดฝึกทักษะฯ ม.5 นายฌานวัฒน์ นิ่มสวัสดิ์ 8480
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระฯวิทย์ เรื่องกระบวนการดำรงชีวิตของพืชม.1 นางสาวกาญจนา เฟื่องมาลี 8854
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง ลักษณะคำไทยและคำภาษาต่างประเทศฯ นางสาวสาลี่ ชาญณรงค์ 11567
รายงานการพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นทักษะการคิดด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการฯ นางฉวีวรรณ ยิ่งยง 6769
รายงานการพัฒนาการใช้ชุดสื่อประสมพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษฯ นางสุกัญญา ปิ่นสุข 8163
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน นายเอกพันธ์ จันอินทร์ 8349
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวศุภนันท์ คิดยาว 11788
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นางจิตรา ประสิทธิวงศ์ 8544
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ฯ นางวิมล อินทร์ประสิทธิ์ 6855
รายงานการประเมินโครงการมอเตอร์ไซค์รีไซเคิลฯ นายเสรี ปิ่นสุข 6445
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง 9+1 Improving ฯ นางไพรัชฎา ไทยเที่ยง 7925
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สุขภาพทางเพศในวัยรุ่นฯ นางมิถุนา จิตอ่อนน้อม 8659
รายงานการพัฒนาหนังสือการ์ตูน ชุดหน้าที่พลเมือง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวนงนุช เทียนศิริ 8223
การประเมินการปฏิบัติการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางประเทือง นาคไพจิตร 5369
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เพื่อเสริมทักษะด้านไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 นางอารมณ์ คำดี 9484
การใช้ Verb to be in present and past tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางจรรยา จิราพงษ์ 10104
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมโดยใช้บทเรียนออนไลน์ นางสุกัญญา ปิ่นสุข 6045
การปลูกพืชผักทั่วไปสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นายสมศักดิ์ เปียวัฒน์ 6078
การพัฒนารูปแบบการสอนโดยสร้างศรัทธา และวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ นางฉวีวรรณ ยิ่งยง 7968
การพัฒนาแบบฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน นายเอกพันธ์ จันอินทร์ 10609
การศึกษาปัญหาและความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นภาษาเพื่อการสื่อสาร นางสาวศุภนันท์ คิดยาว 4511
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะ นางสาวศุภนันท์ คิดยาว 6131
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ครูวิมล อินทร์ประสิทธิ์ 4278
การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 E (Inquiry Cycle) ครูอมรรัตน์ เจริญทิม 4737
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม นายสมชาย จิวสืบพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 14979
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม นายประวิทย์ อินทร์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป 6073
รายงานการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม วีระ บุ่ยศิริรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายบริหารวิชาการ 10981
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 34 จาก 34


ประชาสัมพันธ์ทาง facebook

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ประมวลภาพกิจกรรมทาง Facebook

ข่าวการศึกษา

เกี่ยวกับนักเรียน

สภาพอากาศวันนี้