Thursday, 08 October 2015

เกี่ยวกับข้าราชการ

เกี่ยวกับ iPASSPORT

แนะนำเว็บไซต์


 

IP Address ของคุณ

IP ของคุณ :
54.226.81.99

โดเมน :
amazonaws.com

จำนวนผู้ออนไลน์

 .:: โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ::. ประเภท Online
 ผู้เยี่ยมชม ( 3 ) ผู้เยี่ยมชม 3
  MOP by mambotoys.com

สถิติผู้เยี่ยมชม


เริ่มตั้งแต่ 28/01/2551
วิชาการ
articles.jpg
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การแต่งบทร้อยกรอง ประเภทโคลงสื่สุภาพ ม.4 นางสาวสมบูรณ์ ปัญญาอินทร์ 3457
การพัฒนาชุดแบบฝึก Reading Skill Improvement สำหรับฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ม.3 นางนุกูล บุญโห้ 3242
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์ใบตองฯ ม.2 นางสมรศรี กาหา 7658
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นฯ ม.1 นางสุภาพร คลังเพชร 7181
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้น ม.2 นางจิรัฏฐ์ รุ่งเรืองศรี 7395
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ฯ ม.5 นางสาวบุปผา สันตวา 5393
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิตโดยใช้โปรแกรมฯ ม.2 นางอุไรวรรณ พิพัฒนกุล 10825
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติโดยใช้ชุดฝึกทักษะฯ ม.5 นายฌานวัฒน์ นิ่มสวัสดิ์ 8880
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระฯวิทย์ เรื่องกระบวนการดำรงชีวิตของพืชม.1 นางสาวกาญจนา เฟื่องมาลี 9176
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง ลักษณะคำไทยและคำภาษาต่างประเทศฯ นางสาวสาลี่ ชาญณรงค์ 11969
รายงานการพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นทักษะการคิดด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการฯ นางฉวีวรรณ ยิ่งยง 6892
รายงานการพัฒนาการใช้ชุดสื่อประสมพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษฯ นางสุกัญญา ปิ่นสุข 8399
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน นายเอกพันธ์ จันอินทร์ 8718
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวศุภนันท์ คิดยาว 12106
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นางจิตรา ประสิทธิวงศ์ 8680
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ฯ นางวิมล อินทร์ประสิทธิ์ 7038
รายงานการประเมินโครงการมอเตอร์ไซค์รีไซเคิลฯ นายเสรี ปิ่นสุข 6557
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง 9+1 Improving ฯ นางไพรัชฎา ไทยเที่ยง 8144
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สุขภาพทางเพศในวัยรุ่นฯ นางมิถุนา จิตอ่อนน้อม 8790
รายงานการพัฒนาหนังสือการ์ตูน ชุดหน้าที่พลเมือง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวนงนุช เทียนศิริ 8559
การประเมินการปฏิบัติการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางประเทือง นาคไพจิตร 5481
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เพื่อเสริมทักษะด้านไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 นางอารมณ์ คำดี 9781
การใช้ Verb to be in present and past tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางจรรยา จิราพงษ์ 10279
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมโดยใช้บทเรียนออนไลน์ นางสุกัญญา ปิ่นสุข 6202
การปลูกพืชผักทั่วไปสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นายสมศักดิ์ เปียวัฒน์ 6246
การพัฒนารูปแบบการสอนโดยสร้างศรัทธา และวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ นางฉวีวรรณ ยิ่งยง 8220
การพัฒนาแบบฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน นายเอกพันธ์ จันอินทร์ 10861
การศึกษาปัญหาและความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นภาษาเพื่อการสื่อสาร นางสาวศุภนันท์ คิดยาว 4586
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะ นางสาวศุภนันท์ คิดยาว 6296
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ครูวิมล อินทร์ประสิทธิ์ 4359
การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 E (Inquiry Cycle) ครูอมรรัตน์ เจริญทิม 4836
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม นายสมชาย จิวสืบพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 15272
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม นายประวิทย์ อินทร์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป 6358
รายงานการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม วีระ บุ่ยศิริรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายบริหารวิชาการ 11315
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 34 จาก 34


ประชาสัมพันธ์ทาง facebook

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ประมวลภาพกิจกรรมทาง Facebook

ข่าวการศึกษา

เกี่ยวกับนักเรียน

สภาพอากาศวันนี้