Wednesday, 03 June 2015

เกี่ยวกับข้าราชการ

เกี่ยวกับ iPASSPORT

แนะนำเว็บไซต์


 

IP Address ของคุณ

IP ของคุณ :
54.205.119.93

โดเมน :
amazonaws.com

จำนวนผู้ออนไลน์

 .:: โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ::. ประเภท Online
 ผู้เยี่ยมชม ( 0 ) ผู้เยี่ยมชม 0
  MOP by mambotoys.com

สถิติผู้เยี่ยมชม


เริ่มตั้งแต่ 28/01/2551
วิชาการ
articles.jpg
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การแต่งบทร้อยกรอง ประเภทโคลงสื่สุภาพ ม.4 นางสาวสมบูรณ์ ปัญญาอินทร์ 2450
การพัฒนาชุดแบบฝึก Reading Skill Improvement สำหรับฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ม.3 นางนุกูล บุญโห้ 2345
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์ใบตองฯ ม.2 นางสมรศรี กาหา 6562
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นฯ ม.1 นางสุภาพร คลังเพชร 6233
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้น ม.2 นางจิรัฏฐ์ รุ่งเรืองศรี 6459
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ฯ ม.5 นางสาวบุปผา สันตวา 4828
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิตโดยใช้โปรแกรมฯ ม.2 นางอุไรวรรณ พิพัฒนกุล 9797
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติโดยใช้ชุดฝึกทักษะฯ ม.5 นายฌานวัฒน์ นิ่มสวัสดิ์ 7951
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระฯวิทย์ เรื่องกระบวนการดำรงชีวิตของพืชม.1 นางสาวกาญจนา เฟื่องมาลี 8369
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง ลักษณะคำไทยและคำภาษาต่างประเทศฯ นางสาวสาลี่ ชาญณรงค์ 11030
รายงานการพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นทักษะการคิดด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการฯ นางฉวีวรรณ ยิ่งยง 6515
รายงานการพัฒนาการใช้ชุดสื่อประสมพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษฯ นางสุกัญญา ปิ่นสุข 7804
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน นายเอกพันธ์ จันอินทร์ 7875
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวศุภนันท์ คิดยาว 11340
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นางจิตรา ประสิทธิวงศ์ 8247
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ฯ นางวิมล อินทร์ประสิทธิ์ 6508
รายงานการประเมินโครงการมอเตอร์ไซค์รีไซเคิลฯ นายเสรี ปิ่นสุข 6227
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง 9+1 Improving ฯ นางไพรัชฎา ไทยเที่ยง 7656
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สุขภาพทางเพศในวัยรุ่นฯ นางมิถุนา จิตอ่อนน้อม 8412
รายงานการพัฒนาหนังสือการ์ตูน ชุดหน้าที่พลเมือง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวนงนุช เทียนศิริ 7807
การประเมินการปฏิบัติการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางประเทือง นาคไพจิตร 5122
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เพื่อเสริมทักษะด้านไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 นางอารมณ์ คำดี 9118
การใช้ Verb to be in present and past tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางจรรยา จิราพงษ์ 9844
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมโดยใช้บทเรียนออนไลน์ นางสุกัญญา ปิ่นสุข 5838
การปลูกพืชผักทั่วไปสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นายสมศักดิ์ เปียวัฒน์ 5874
การพัฒนารูปแบบการสอนโดยสร้างศรัทธา และวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ นางฉวีวรรณ ยิ่งยง 7694
การพัฒนาแบบฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน นายเอกพันธ์ จันอินทร์ 10299
การศึกษาปัญหาและความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นภาษาเพื่อการสื่อสาร นางสาวศุภนันท์ คิดยาว 4360
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะ นางสาวศุภนันท์ คิดยาว 5923
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ครูวิมล อินทร์ประสิทธิ์ 4113
การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 E (Inquiry Cycle) ครูอมรรัตน์ เจริญทิม 4582
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม นายสมชาย จิวสืบพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 14626
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม นายประวิทย์ อินทร์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป 5827
รายงานการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม วีระ บุ่ยศิริรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายบริหารวิชาการ 10606
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 34 จาก 34


ประชาสัมพันธ์ทาง facebook

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ประมวลภาพกิจกรรมทาง Facebook

ข่าวการศึกษา

เกี่ยวกับนักเรียน

สภาพอากาศวันนี้