หน่วยการเรียน

แหล่งความรู้เพิ่ม
รายวิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสาร :
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ กระทรวงศึกษาธิการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ซีเอ็ด (ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนังานสภาสถาบันราชภัฎ
คู่มืออ้างอิงและใช้งานกล่องสมองกล IPST-Micro Box

File :
การพัฒนาโปรแกรมบน IPST-Micro Box 1
การพัฒนาโปรแกรมบน IPST-Micro Box 2
รู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

การติดตั้งระบบปฏิ บั ติ การ Windows XP Professional.pdf
ถอดส่วนประกอบ.pdf
ส่วนประกอบ1.pdf

ตัวอย่างผลงานนักเรียน
e-book เศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.ppt

Movie.wmv
com_0001.wmv
nalux.wmv
satakit.wmv

 Website :
www.school.net.th/digitiallibrary
www.ge.go.th/Online
www.comput.com
www.pantip.com

www.oho.ipst.ac.th
www.bcoms.net


ประกาศข่าว

นักเรียนที่ลงทะเบียนบนเครือข่ายเรียบร้อยแล้วขอให้ส่งใบลงทะเบียนที่ครูผู้สอน
เพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง

หน่วยที่ 1
การสืบค้นข้อมูล
และการติดต่อสื่อสารผ่าน
เครือข่าย Internet
   
ทดสอบก่อนเรียน 
เข้าสู่บทเรียน
ทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 2
หมอคอมพิวเตอร์ 
ทดสอบก่อนเรียน 
เข้าสู่บทเรียน
ทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 3
กล่องสมองกล IPST-Micro Box
ทดสอบก่อนเรียน 
เข้าสู่บทเรียน
ทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 4
การสร้างชิ้นงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม